Image
Petronas Slideway
น้ำมันรางเลื่อน
PETRONAS Slideway

/*-->*/ PETRONAS Slideway Series เป็นน้ำมันหล่อลื่นประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเครื่องมือกลและรางเลื่อนที่ความเที่ยงตรงหรือความเร็วต่ำทำให้จำเป็นต้องขจัด "การลื่นไถล" ของโต๊ะและตัวเลื่อน