Image
Petronas Grease LiCa MG XHL
จาระบีอุตสาหกรรม
PETRONAS Grease LiCa MG XHL

/*-->*/ PETRONAS Grease LiCa MG XHL เป็นจาระบีลิเธียมแคลเซียมแรงดันสูงที่มีสารเพิ่มคุณภาพลดแรงเสียดทานของแข็งคู่ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานที่ต้องการจาระบีสำหรับงานหนักเพื่อการใช้งานในระยะยาว