Image
Petronas Gear Syn PAG
น้ำมันเกียร์
PETRONAS Gear Syn PAG

/*-->*/ PETRONAS Gear Syn PAG Series เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูงสุดที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเกียร์อุตสาหกรรมแบบปิดประเภทต่าง ๆ ที่ทำงานภายใต้สภาวะปกติจนถึงงานหนักอย่างยิ่ง