Image
Petronas Airtool Oil
น้ำมันเครื่องมือลม
PETRONAS Airtool Oil

/*-->*/ PETRONAS ATO Series เป็นน้ำมันเครื่องมือลมประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเครื่องเจาะหินแบบใช้แรงลมในการขุดใต้ดินและบนผิวดิน